Priebežná starostlivosť o kvalitu

Štúdium je neustále podrobované dôslednému hodnoteniu kvality, v ktorom sú v centre pozornosti naši študenti. Každá výučba je študentmi hodnotená a report z hodnotenia dostáva vedenie školy.