Náš koncept štúdia

 

Koncept našich MBA a LL.M. programov stojí na týchto pilieroch:

 

Štúdium na vysokej škole

Naše MBA a LL.M. štúdium sa môže zastrešiť silou a menom našej vysokej školy, ktorá má akreditácie v mnohých študijných odboroch a nechce ani nemôže riskovať svoju povesť poskytovaním nekvalitných služieb.

 

Skutočná prezenčná výučba

Jedine reálna prezenčná výučba poskytuje potrebnú interakciu lektora so študentmi a umožňuje vzájomné predávanie si skúseností medzi študentmi a ich networking. Práve preto neponúkame iba formu on-line štúdia.

 

Lektori so skúsenosťami z britských MBA

Väčšina našich MBA lektorov pôsobila v programoch garantovaných britskými Nottingham Trent University a Staffordshire University. Študenti tak získavajú profesijný MBA v duchu klasických britských programov.

 

Výučba v češtine a slovenčine

Aby sme minimalizovali jazykovú bariéru, je celé štúdium vrátane písomných, študijných podkladov, konzultácií atď. prevedených do českého a slovenského jazyka.

 

Možnosť štúdia v angličtine

Anglická varianta štúdia je dobrovoľná a odlišuje sa možnosťou spracovať písomné projekty do jednotlivých modulov (assignmenty) a záverečnú  prácu v angličtine. Samotná výuka je teda vždy v českom  a slovenskom jazyku. Táto varianta štúdia je spoplatnená.

 

Dĺžka štúdia do jedného roka

Dnešná doba je rýchla. Štúdium sme preto zintenzívnili a skrátili, aby dokázalo reagovať na zmeny v kariérach a osobnom živote študentov a od jeho zahájenia až po úspešné absolvovanie trvalo do jedného roka.

 

Lektori z praxe

Naši lektori sú ľudia z praxe, so schopnosťou učiť dospelých a orientovať sa na potreby študentov. To sú naše hlavné výberové kritériá. Počet vedeckých publikácií je pre nás vedľajší.

 

Výučba zameraná na prax

Oproti štátom akreditovaných študijných programov, kde je nutné sa učiť veľa teórie, sú nami ponúkané MBA a LL.M. programy orientované na prax –  nové trendy, teórie a metódy sú vždy prezentované na praktických príkladoch.

 

Písomné projekty, ktoré majú zmysel

Nehodnotíme študentov podľa znalosti teórie, ale schopnosti aplikovať nové znalosti do svojich firiem a organizácií. Študenti pre každý modul spracovávajú prakticky zameraný písomný projekt tak, aby im priniesol reálny prínos pre ich prax.

 

Študijný kouč

Študenti majú k dispozícii študijného kouča, ktorým je skúsený manažér- lektor alebo právnik- lektor, ktorý dobre pozná profesijnú oblasť praxe študenta ako aj akademickú oblasť MBA/ LL.M. štúdia. Študijný kouč študentov vedie k úspešnému absolvovaniu štúdia, pomáha im vytvoriť optimálnu stratégiu štúdia s výberom témy písomných projektov a podobne. V prípade výskytu problémov počas štúdia aktívne pomáha pri ich riešení. 

 

Efektívne vedenie

Pre písomné projekty môžu študenti využiť šablónu dokumentov s pripravenou štruktúrou práce, vyriešenými formálnymi náležitosťami, automatickou sumarizáciou výstupov z čiastkových analýz a pod. Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom.

 

Tlačené a elektronické výukové materiály 

Ku všetkým výukovým modulom študenti dostávajú farebné tlačené skriptá s prezentáciou k výučbe a základné informácie k modulu. Tieto skriptá sú dostupné aj elektronicky na intranete školy. 

 

Ďalšie odborné publikácie 

Okrem tlačených skrípt priamo k výučbe lektori pripravili ďalšie zaujímavé knižné publikácie, ktoré zodpovedajú vyučovanej problematike pre ďalší odborný rozvoj. 

 

Podpora networkingu

Jedným z významných benefitov MBA a LLM. štúdia sú nové kontakty. Preto vytvárame prostredie, v ktorom sa môžu študenti medzi sebou čo najlepšie spoznať a vytvárať si tak nové pracovné a osobné väzby.

 

Profesionálna starostlivosť o zákazníka

Pre nás je študent zákazníkom, o ktorého sa staráme. Nie len pri prijímacom procese, ale taktiež počas výučby zo strany lektorov a počas štúdia zo strany študijného kouča. Nadštandardne sme poňali aj catering vrátane spoločných obedov a ďalšieho občerstvenia.

 

Priebežná starostlivosť o kvalitu

Štúdium je neustále podrobované dôslednému hodnoteniu kvality, v ktorom sú v centre pozornosti naši študenti. Každá výučba je študentmi hodnotená a report z hodnotenia dostáva vedenie školy.

 

Vynikajúce ceny

Rozumieme businessu a vieme, že len výborná kvalita ku spokojnosti zákazníka nestačí. Nastavili sme ekonomiku tak, aby sme Vám mohli ponúknuť čo najnižšie ceny (viac informácii tu). Ponúkame aj možnosť splátok.

 

Daňovo uznateľné náklady za štúdium

Pokiaľ je štúdium uhradené pre svojho zamestnanca, je daňovo uznateľným nákladom. Odpočtom  DPH a znížením základu dane s príjmu, môžete znížiť náklady na štúdium o viac ako 30 %.

 

Diplom o absolvovaní

Študijné programy majú charakter profesijného vzdelávania. Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní profesijného vzdelávacieho programu.