MBA BRATISLAVA– PRIEBEH ŠTÚDIA

 

 

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.

 

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

 

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. (Teoretické eseje teda nie sú povolené). 

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované. Hodnotenie obsahuje percentuálne hodnotenie podľa britskej stupnice (70% = A) a písomný komentár.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychický problém.

Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované. Hodnotenie obsahuje percentuálne hodnotenie podľa britskej stupnice (70% = A) a písomný komentár.

Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní profesijného vzdelávacieho programu.

V prípade vynikajúcich študijných výsledkov a splnenia vopred definovaných kritérií, je hodnotenie výsledku celého štúdia „s vyznamenaním“. Toto je zapísané na diplome.