MBA BRNO LEKTORI

 

ING. ANTONINO MILICIA, PH.D., MBA

Absolvoval strojárenskú technológiu na Fakulte strojného inžinierstva VUT v Brne a na Podnikateľskej fakulte VUT ekonomiku, manažment a právo. Tu obhájil aj doktorskú prácu venovanú strategickému mysleniu. Pre jej medziodborové zameranie štyri semestre navštevoval výučbu magisterského štúdia psychológie na FSS Masarykovej univerzity. Na Nottingham Trent University získal s vyznamenaním titul MBA. Je držiteľom medzinárodných certifikátov projektového riadenia PRINCE, procesného riadenia ITIL, LEAN SIX SIGMA a ďalších. Pracoval ako manažér v tých najvyšších pozíciách – predseda predstavenstva, konateľ, generálny riaditeľ, riaditeľ, ale aj v strednom manažmente v oblasti ekonomiky, marketingu, projektového a produktového riadenia, kvality, atď. Dlhodobo sa venuje exekutíve a poradenstve pri realizácii inovačných projektov a transferu technológií. Svojich znalosti a skúseností využíva aj vo svojom zapojení do verejnoprospešných aktivít. V lektorskej oblasti sa zameriava najmä na strategické riadenie, projektové riadenie, marketing a ako fanúšik aj MS Excel jeho business aplikácii. Venuje sa aj koučingu manažérov. Vyučoval v ČR validovaných MBA a LL.M programoch britských univerzít Nottingham Trent University a Staffordshire University. Svoje skúsenosti využil pri vytvorení vlastného konceptu vzdelávania manažérov vychádzajúceho z britských štúdií prispôsobených českému a slovenskému prostrediu.

 

PHDR. FRANTIŠEK HRONÍK

Vzdelaním a praxou je psychológ, ktorý vo firemnej praxi pôsobí cez 20 rokov. V roku 1996 založil agentúru MotivP, ktorej je konateľom a riaditeľom. Profesionálne sa venuje poradenstvu v oblasti ľudských zdrojov, strategického manažmentu. Je autorom rady originálnych konceptov a na český a slovenský trh priniesol radu metód (elektronická psychodiagnostika a AC/DC v deväťdesiatych rokoch, následne sa stal priekopníkom v oblasti virtualizácie vzdelávania). Je autorom mnohých publikácií o ľudských zdrojoch (napr.: Hodnotenie zamestnancov, Manažérska integrita, Manažérske príbehy, Ako sa nespáliť po druhýkrát, …). Prednáša na odborných konferenciách v Českej republike a na Slovensku, publikuje v odbornej tlači. Úspešne vytvára programy vlastných konferencií, kde prednášajú vynikajúci manažéri z praxe (napr. Vladimír Kovář, Andrej Kiska, Jiří Kunert). V súčastnosti je jednou z najväčších osobností v oblasti psychológie práce v Českej republike aj na Slovensku, o čom svedčí aj jeho opakovaná nominácia na manažéra roka (stal sa finalistom súťaže v rokoch 2008 a 2012). Vyučoval v ČR validovaný MBA program britské Nottingham Trent University modul Managing people a ďalej na Masarykovej univerzite v Brne.

 

MGR. LADISLAV KOUBEK, MBA

Absolvoval štúdium psychológie na Fakulte sociálnych štúdií a paralelne štúdium práv na Právnickej fakulte MU v Brne. Tu obhájil magisterskú prácu venovanú strategickému riadeniu. Na Nottingham Trent University získal titul MBA v odbore Strategický management. Absolvoval študijný pobyt v Rakúsku, ďalej certifikovaný program Asociace trénerov a koučov manažmentu.Pracoval ako manažér na pozíciách obchodný riaditeľ, následne personálny riaditeľ. Dlhodobo sa venuje poradenstvu v oblasti ľudských zdrojov, strategického riadenia a riadenia obchodu. Zameriava sa najmä na rozvojové projekty strategického charakteru.V lektorskej oblasti sa zameriava najmä na oblasť personalistiky, strategického riadenia, manažérskych a obchodných zručností. Aktívne pôsobí tiež ako kouč obchodníkov a manažérov. Je autorom knihy Praktická psychológia pre manažérov a personalistov. Jeho záľubou je energetika – jednak vďaka intenzívnej spolupráci s manažmenom energetických firiem, jednak vďaka potenciálu, ktorý vníma v tomto odbore. Články z odboru energetiky publikuje napr. v časopise Moravské hospodárstvo. Vyučoval v ČR validovaných MBA a MSc programoch britskej Staffordshire University. Ďalej vyučoval na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity a Newton college.

 

DOC. PHDR. LUBOMÍR KOSTROŇ, CSC., MA

Magisterský diplom získal v USA na University of Colorado v odbore psychológia a sociológia nostrifikovaný Karlovou univerzitou v Prahe. Doktorát v odbore psychológia obhájil na Univerzite Komenského Bratislava. Tu získal v odbore ekonómia i vedeckú hodnosť CSc. (Po tom, čo na VŠE, Fakulte obchodu, absolvoval ekonomicky zameraný štvorsemestrálny postgraduálny kurz). Vďaka Fulbrightovej nadácii získal možnosť dlhodobého študijného pobytu v USA. Ďalej sa zúčastnil kratších študijných pobytov vo Švédsku, Taliansku a Holandsku. Jeho odborné zameranie je na kognitívne procesy, rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadení, psychológie v architektúre, komplexné a dynamické systémy, atď. V týchto oblastiach aj prekladal z angličtiny. Pôsobil ako psychológ, ekonóm a odborník v niekoľkých organizáciách. Ako učiteľ pôsobil v psychologickom ústavu FF MU a na Katedre psychológie FSS MU, kde sa i habilitoval. Zúčastnil sa niekoľkých výskumných projektov, ich výsledky prezentoval na národných i medzinárodných konferenciách. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť (www.kostron.cz). Výučbe psychológie a riadenia ľudských zdrojov sa venoval na Masarykovej univerzite, Brno Business School, Brno International Business School, University of New York in Prague, MotivP Brno, atď. Vyučoval v MBA programoch britských univerzít Nottingham Trent University a Staffordshire University validovaných v Českej republike.

 

ING. ONDŘEJ VALSA, CSC., MBA

Absolvoval Fakultu elektrotechniky VUT Brno. Titul kandidáta vied obhájil na FEL ČVUT so zameraním na oblasť špeciálnych programovacích jazykov. Je absolventom MBA Senior Executive na BIBS, seminára efektívneho manažmentu v IMD Lausanne, prípravy špecialistov medzinárodných organizácií v ČEZ a rady ďalších kurzov. Dlhodobo pracuje pre ČEZ ako špecialista programového vybavenia jadrových elektrární. V priebehu profesionálnej kariéry zastával rôzne manažérske funkcie, predovšetkým v oblasti riadenia informatiky pre potreby jadrových elektrární. V súčasnosti je projektovým manažérom so zodpovednosťou za ICT projekty týkajúce sa elektrární a výroby elektrickej energie. Je aj lektorom projektového riadenia, patrí medzi schopného vyjednávača a mediátora s dlhoročnými skúsenosťami, lektor kurzov osobnostného rozvoja, vrátane vedenia modelového kurzu osobnostného rozvoja pre OutwardBound Hong Kong. Vyučoval v MBA programoch britských univerzít Nottingham Trent University a Staffordshire University validovaných pre Českú republiku.

 

ING. MARTIN PŘIBYL, PH.D.

Absolvoval magisterské a doktorandské štúdium na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity Brne. Je držiteľom certifikátu CIMA-A. Pomáha podnikom v oblasti marketingu a komunikácie, a to nielen v rovine konzultačnej, ale aj realizačnej a vzdelávacej, v rámci vlastnej spoločnosti PRIBYLADD s.r.o., spoločnosti orientovanej na zmenu a pridanú hodnotu, a ďalej je lektorom NEVERBALNE.cz. Oblasťou jeho záujmu sú predovšetkým motivácie, komunikácie, marketing a budovanie značky, public relations a prezentačné zručnosti. Aktívny je aj v úlohe projektového riadenia, či už ako konzultant, projektový manažér alebo fundraiser mäkkých i tvrdých projektov financovaných z vlastných prostriedkov klientov, Ministerstva priemyslu a obchodu, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy, ČEZ, NROS, FRVŠ, OPVK, ROP a iných zdrojov. Celková hodnota realizovaných projektov presahuje 100 miliónov CZK. Jeho skúsenosti pramenia z viac ako štrnásťročnej pedagogickej praxe, pri vedení neziskovej organizácie a v neposlednom rade v manažérskych pozíciách. Vyučoval v MBA programe britskej Staffordshire University validovanom v ČR

 

ING. JOSEF POLÁK, PH.D.

Absolvoval magisterské štúdium na Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií VUT v Brne a doktorandské štúdium v odbore Riadenie a ekonomika podniku Fakulty podnikania VUT v Brne. Vo svojej praxi sa venuje problematike komerčného riziká a exportu, v rámci obchodu s ázijskými partnermi a problematike čistého pracovného kapitálu. V minulosti podnikal v oblasti financií, ekonomického SW a poradenstvo. Dlhodobo spolupracuje so súkromnými a obchodnými organizáciami, medzi ktoré patrí napr. HKTDC, Obchodná komora, The Association of Credit for Central and Eastern Europe pod. V súčasnosti sa zameriava na rozvoj podnikania vo Veľkej Británii. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií. Ako lektor a manažér kurzov pôsobil na niekoľkých vysokých školách (Mendelova univerzita v Brne, Vysoké učení technické v Brne a Brno International Business School). Vyučoval v MBA programe britskej Staffordshire University validovanom v ČR, ktorý spolu s ďalšími zahraničnými študijnými programami aj koordinoval.

 

MGR. JITKA KOMINÁCKÁ, PH.D.

Absolvovala odbor matematika-výpočtová technika na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Doktorát obhájila v odbore ekonomická informatika na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity v Brne. Má dvadsaťročné skúsenosti so vzdelávaním dospelých vo vysokoškolskom aj firemnom prostredí a vo verejnej správe. Je autorkou alebo spoluautorkou mnohých odborných publikácií. Zameriava sa na problematiku geografických informačných technológií pre podporu rozhodovania a na ich integráciu do informačného systému podniku. V rámci tejto činnosti poskytovala odborné konzultácie ako v podnikoch, tak vo verejnej správe. Od roku 2000 sa aktívne zapája do projektov zameraných na geografické informačné technológie, podnikové informačné systémy a vzdelávanie dospelých. Niekoľko rokov pracovala vo firme ako marketingový špecialista s úlohou nastaviť nielen procesy PR, ale aj aktualizovať a integrovať IS / ICT v podniku. Informačným systémom sa venuje z pohľadu manažmentu, teda analýzy súčasného stavu, alokácie zdrojov, návrhu, implementácie, zabezpečenia a prevádzky s prevažujúcim projektovým a procesným prístupom.

 

 

 

 

DOC. ING. ROMANA ČIŽINSKÁ, PH.D.

 

Vyštudovala podnikateľsko technickú fakultu v Brne, kde v roku 2005 obhájila dizertačnú prácu na tému Finančný manažment národných podnikov. Habilitačnú prácu obhájila v roku 2008 na Fakulte podnikovo hospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Pôsobí ako docentka na katedre financií a účtovníctva ŠKODA AUTO Vysokej školy o.p.s. , bakalárskom i magisterskom študijnom programe, kde vyučuje v českom a anglickom jazyku. Pravidelne prednáša v rámci finančných modelov manažérskych štúdií US-MBA organizovaných univerzitou St. Francis v Chicago a fakultou podnikateľskou Vysokého učenia technického v Brne. Je autorkou či spoluautorkou piatich odborných monografií a desiatok časopiseckých a konferenčných príspevkov. V praxi sa venuje konzultačnej činnosti v oblasti riadenia a hodnotenia výkonnosti a oceňovaní podnikov.  Za posledných desať rokov sa ako konzultantka či spoluautorka podieľala na spracovaní desiatok znaleckých posudkov a expertných stanovísk zameraných na stanovenie hodnoty podniku, posúdenie relevantnosti nákladov vznikajúcich v súvislosti s realizáciou produkcie a kvantifikácií strateného zisku.