LL.M. Tatry moduly

 

 

ÚVODNÝ WORKSHOP + ÚVOD DO PRÁVA

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Zoznámenie sa so štúdiom a jeho koncepciou. Prvotné informácie a odporúčania pre efektívne štúdium, kontinuálnu prácu na písomných projektoch a postupné spracovanie záverečnej práce počas štúdia. Zoznámenie sa študentov medzi sebou. Spoločenská neformálna časť.

 Zoznámenie sa so systémom práva (kontinentálne x anglosaské, súkromné x verejné), so všetkými podstatnými právne relevantnými skutočnosťami ako východiskom pre ďalšie štúdium. Postavenie národného práva v kontextu práva EÚ. Charakteristika najdôležitejších právnych odvetví.

 

ÚVOD DO PRÁVA EU

Garant: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Zoznámenie sa so všetkými podstatnými právne relevantnými skutočnosťami ako východiskom pre ďalšie štúdium. Právnické profesie, historický vývoj a predpoklady výkonu. Svetové právne kultúry a právna komparatistika. Právo EÚ a postavenie národného práva v jeho kontexte.

 

ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO A PREVENCIA VZNIKU POHĽADÁVOK

Garant: JUDr. Eva Dobrovolná, PhD., LL.M

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Záväzkové právo v kontexte súkromnoprávnej úpravy (fyzické a právnické osoby), zastúpenie, dobré mravy, právne úkony/rokovania, dôvody neplatnosti, právne udalosti/skutočnosti (počítanie času), zmluva ako najčastejší dôvod vzniku záväzku, zmluvné typy s dopadom na podnikanie.

 

VYMÁHATEĽNOSŤ PRÁVA

Garant: JUDr. Jaroslav Králíček, PhD. 

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Objasnenie možnosti, ktoré nám poskytuje právny poriadok so zameraním na prevenciu (bezchybnosť a úplnosť zmluvných podkladov). Systém súdov, prokuratúry, alternatívne možnosti (mediácia), zastúpenie advokátom, právny servis vo firme (možnosti jeho organizácie).

 

DÔVERNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Garant: JUDr. Jiří Navrátil

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Ochrana dôverných informácií (obchodné tajomstvo, know-how) v zmluvách, pri akvizíciách (due diligence) a vo vzťahu k zamestnancom, ochrana osobných údajov (vrátane GDPR), z pohľadu vnútornej činnosti firiem, predaja tovaru a poskytovania služieb a v rámci obchodných vzťahov.

 

OBCHODNÉ KORPORÁCIE, ŽIVNOSTENSKÉ A ĎALŠIE PODNIKANIE

Garant: Mgr. Ing. Vojtěch Szalay

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Podnikanie a podnikatelia (delenie, právnické osoby x fyzické osoby), jednotlivé typy obchodných korporácií, bezúhonnosť, konflikt záujmov, výkon funkcie, riadny hospodár. Živnostenské podnikanie. Živnostenský, obchodný register a ďalšie registre úradov ako dôležité zdroje informácií.

 

PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY

Garant:  JUDr. Jan Horecky, Ph.D.

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Pracovný pomer, pracovná zmluva a dohody, pracovná disciplína, pracovná doba – dodržiavanie, prestávok v práci, dovolenka, prekážky na strane zamestnanca, nadčasy a ďalšie otázky každodennej praxe. Sociálny dialóg, jeho právny rámec a kolektívne vyjednávanie ako jeho súčasť.

 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MANAŽÉRA A FIRMY

Garant: JUDr. Jaroslav Králíček, PhD.

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Základy trestnej zodpovednosti, trestné činy hospodárske, trestná zodpovednosť právnických osôb, správne delikty, starostlivosť riadneho hospodára, možné spôsoby prevencie – firemné smernice (systém, štruktúra, triedenie), etické kódexy / compliance policy.

 

ŠTÁTNA REGULÁCIA PODNIKANIA

Garant: JUDr. Jiří Navrátil

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Štátna regulácie podnikanie (pozitívna a negatívna), ochrana spotrebiteľa, verejné obstarávanie, regulácia vzťahov medzi podnikmi (hospodárska súťaž), dotačné stimuly, obmedzenie reklamy štátom, jednorazové zásahy štátu do podnikateľskej činnosti, správne právo sankčné.