LL.M. Tatry lektoři

 

JUDR. SÁŠA NAVRÁTILOVÁ, MBA

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde složila i rigorózní zkoušku. Po studiu působila jako podniková právnička. S vyznamenáním absolvovala Nottingham Trent University Brno International Business School, Master of Business Administration Senior Executive, když v září 2010 obdržela také ocenění profesora Keith C. Shorta pro nejlepší studentku programu. Od roku 1996 je advokátkou s vlastní advokátní praxí, kterou vykonává zejména v Brně. Její klienti se dlouhodobě rekrutují z řad významných nadnárodních i českých firem. Pokud se týká jejich dalších klíčových zkušeností – věnuje se přednáškové činnosti, mj. je lektorkou České advokátní komory. Působí také jako konzultantka a lektorka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Má rovněž řadu praktických zkušeností z oblasti řízení, když působila jako místopředsedkyně představenstva společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s. (2014 – 2017), členka dozorčí rady společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (1996 – 2006), členka dozorčí rady společnosti Arch. Design Plus, a.s. (2001 – 2008), místopředsedkyně představenstva společnosti JIH 2000, a.s. (koncesionář společnosti Renault ČR – 2000 – 2002), manažerka Martina Koukala, mistra světa v běhu na lyžích na 50 km z Val di Fiemme z roku 2003 (2002 – 2003), likvidátorka společností (AHOLD, společný podnik, Estatius Czech Republic, a.s., SOLANO Properties, a.s., MORENO Investment a dalších). Je jednatelkou společností BB157, s.r.o. a GDPR asistent, s.r.o.

 

JUDR. EVA DOBROVOLNÁ, PH.D., LL.M.

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2010 absolvovala magisterský studijní program, v roce 2013 rigorózní řízení a v roce 2016 doktorský studijní program. V roce 2015 absolvovala postgraduální studijní program na Právnické fakultě Univerzity v Řezně. Vzdělání si doplnila též stážemi na Univerzitách ve Vídni, Salzburgu, Innsbrucku a Max Planck Institute for Comparative and International Private Law v Hamburku. Už v době studií na fakultě působila jako asistentka advokátky a poté se stala koncipientkou.  Následně začala vyučovat občanské právo a civilní proces na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pravidelně přednáší také na rakouských univerzitách, publikuje a účastní se tuzemských a zahraničních konferencí v oboru občanského práva a civilního procesu. Odborně se zaměřuje zejména na oblast civilního procesu a věcných práv. Dlouhodobě působí na částečný úvazek také jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Pravidelně publikuje – je spoluautorkou Velkého komentáře k novému občanskému zákoníku, publikace Moderní civilní proces, Úvod do soukromého práva a dalších.

 

 

 JUDR. JAROSLAV KRÁLÍČEK, PH.D.

V roce 2010 s vyznamenáním absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zde rovněž později v roce 2015 pod vedením tehdejší děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity úspěšně absolvoval rigorózní řízení a čtyřletý doktorský studijní program. V rámci svého vzdělávání čerpal vzácné zkušenosti i prostřednictvím zahraničních studijních pobytů, například na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht v Hamburku ve Spolkové republice Německo, na International Court of Justice v Haagu v Nizozemském království, či například v rámci předchozího ročního studia na Granada High School v Kalifornii v USA. Od roku 2015 je advokátem s vlastní advokátní praxí se sídlem v Brně a s pobočkou v Semilech, přičemž se specializuje i na mezinárodní právo, jemuž se v České republice věnuje pouze úzká skupina advokátů. Od roku 2010 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity podílí na výuce právních předmětů, v současné době pak zejména na cizojazyčné výuce zahraničních studentů coby expert z praxe. Od roku 2010 se věnuje též odborné publikační činnosti. Cenné zkušenosti z oblasti řízení získal nejen v rámci v roce 2012 na Masarykově univerzitě absolvovaného vzdělání PREFEKT zaměřeného na organizaci a řízení a management projektů, ale zejména coby jednatel specializované stavební společnosti a rovněž prostřednictvím organizace a aktivní účasti na v současné době připravovaných podnikatelských záměrech s přeshraničními přesahy.

 

JUDR. JIŘÍ NAVRÁTIL

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde složil i rigorózní zkoušku. Po studiu působil jako podnikový právník v nadnárodních společnostech zaměřujících se na oblast maloobchodu. Je advokátem s vlastní advokátní praxí, kterou vykonává v Brně i Praze a rovněž zapsaným mediátorem. Má zkušenosti s funkcí člena tribunálu mezinárodního arbitrážního soudu ICC v Paříži, je členem expertního týmu rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Věnuje se přednáškové činnosti, mj. je lektorem České advokátní komory pro oblast správního práva a ochrany osobních údajů (GDPR). Kolektiv autorů pod jeho vedením připravil publikace GDPR pro praxi.

 

JUDR. JAN HORECKÝ, PH.D.

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2009), kde rovněž absolvoval rigorózní řízení (JUDr.) a úspěšně završil doktorský studijní program (Ph.D., 2014). Po absolvování PF MU působil jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení, kde je v současnosti aktivní v pozici odborného asistenta (tj. vede semináře, přednášky, závěrečné práce a pod.). Kromě toho od roku 2010 působí na právním a ekonomickém oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, dále se věnuje lektorské činnosti v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení, včetně kolektivního pracovního práva, a rovněž se věnuje publikační činnosti, když je spoluautor jak středoškolských učebnic, tak učebnic vysokoškolských, komentáře k zákoníku práce a řady článků a odborných publikací. Rovněž je členem poradních orgánů Evropské odborové konfederace (výbor pro kolektivní vyjednávání a výbor pro účast zaměstnanců na správě podniku a pracovních podmínek), resp. každoročním členem delegace zástupců zaměstnanců a České republiky na Mezinárodní konferenci práce při Mezinárodní organizaci práce v Ženevě.

V lektorské, pedagogické i publikační činnosti se zaměřuje především na oblasti pracovního práva, a to ať již v soukromém sektoru, tak ve veřejném (např. státní správě i územní samosprávě), a významně akcentuje právo kolektivního vyjednávání, tj. oblast sociálního dialogu.