LL.M. Tatry lektori

 

 

JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

Je absolventkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde zložila aj rigoróznu skúšku. Po štúdiu pôsobila ako podniková právnička. S vyznamenaním absolvovala Nottingham Trent University Brno International Business School, Master of Business Administration Senior Executive, keď v septembri 2010 dostala tiež ocenenie profesora Keith C. Shorta pre najlepšiu študentku programu. Od roku 1996 je advokátkou s vlastnou advokátskou praxou, ktorú vykonáva najmä v Brne. Jej klienti sa dlhodobo regrutujú z radov významných nadnárodných i českých firiem. Čo sa týka jej ďalších kľúčových skúseností – venuje sa prednáškovej činnosti, okrem iného je lektorkou Českej advokátskej komory. Pôsobí tiež ako konzultantka a lektorka Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR. Má taktiež aj mnoho praktických skúseností z oblasti riadenia, keď pôsobila ako podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti PPA Controll CZ, a.s. (2014 – 2017), členka dozornej rady spoločnosti AHOLD Slovakia, a.s. (1996 – 2006), členka dozornej rady spoločnosti Arch. Design Plus, a.s. (2001 – 2008), podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti JIH 2000, a.s. (Koncesionár spoločnosti Renault Slovensko – 2000 – 2002), manažérka Martina Koukala, majstra sveta v behu na lyžiach na 50 km z Val di Fiemme z roku 2003 (2002 – 2003), likvidátorka spoločností (AHOLD, spoločný podnik, Estatius Slovakia, as , SOLANO Properties, as, MORENO Investment a ďalších). Je konateľkou spoločností BB157, s.r.o. a GDPR asistent, s.r.o.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Je absolventkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde v roku 2010 absolvovala magisterský študijný program, v roku 2013 rigorózne konanie a v roku 2016 doktorandský študijný program. V roku 2015 absolvovala postgraduálny študijný program na Právnickej fakulte Univerzity v Regensburgu. Vzdelanie si doplnila tiež stážami na Univerzitách vo Viedni, Salzburgu, Innsbrucku a Max Planck Institute for Comparative and International Private Law v Hamburgu. Už v čase štúdií na fakulte pôsobila ako asistentka advokátky a stala sa koncipientkou. Následne začala vyučovať občianske právo a civilný proces na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Pravidelne prednáša tiež na rakúskych univerzitách, publikuje a zúčastňuje sa tuzemských a zahraničných konferencií v odbore občianskeho práva a civilného procesu. Odborne sa zameriava najmä na oblasť civilného procesu a vecných práv. Dlhodobo pôsobí na čiastočný úväzok aj ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu. Pravidelne publikuje – je spoluautorkou Veľkého komentáru k novému Občianskemu zákonníku, publikácie Moderný civilný proces, Úvod do súkromného práva a ďalších.

 JUDr. Jaroslav Králíček, Ph.D.

V roku 2010 s vyznamenaním absolvoval magisterský študijný program na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity. Tu tiež neskôr v roku 2015 pod vedením vtedajšej dekanky Právnickej fakulty Masarykovej univerzity úspešne absolvoval rigorózne konanie a štvorročný doktorandský študijný program. V rámci svojho vzdelávania čerpal vzácne skúsenosti aj prostredníctvom zahraničných študijných pobytov, napríklad na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht v Hamburgu v Spolkovej republike Nemecko, na International Court of Justice v Haagu v Holandskom kráľovstve, či napríklad v rámci predchádzajúceho ročného štúdia na Granada High School v Kalifornii v USA. Od roku 2015 je advokátom s vlastnou advokátskou praxou so sídlom v Brne a s pobočkou v Semiloch, pričom sa špecializuje aj na medzinárodné právo, ktorému sa v Českej republike venuje iba úzka skupina advokátov. Od roku 2010 sa na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity podieľa na výučbe právnych predmetov, v súčasnej dobe najmä na cudzojazyčnej výučbe zahraničných študentov ako expert z praxe. Od roku 2010 sa venuje tiež odbornej publikačnej činnosti. Cenné skúsenosti z oblasti riadenia získal nielen v rámci roku 2012 na Masarykovej univerzite absolvovaním vzdelania PERFEKT zameraného na organizáciu, riadenie a manažment projektov, ale najmä ako konateľ špecializovanej stavebnej spoločnosti a taktiež aj prostredníctvom organizácie a aktívnej účasti na v súčasnosti pripravovaných podnikateľských zámeroch s cezhraničnými presahmi.

JUDr. Jiří Navrátil

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde zložil aj rigoróznu skúšku. Po štúdiu pôsobil ako podnikový právnik v nadnárodných spoločnostiach zameraných na oblasť maloobchodu. Je advokátom s vlastnou advokátskou praxou, ktorú vykonáva v Brne i Prahe a tiež je zapísaný v zozname mediátorov. Má skúsenosti s funkciou člena tribunálu medzinárodného arbitrážneho súdu ICC v Paríži, je členom expertného tímu rozkladovej komisie Úradu pre ochranu osobných údajov. Venuje sa prednáškovej činnosti, okrem iného je lektorom Českej advokátskej komory pre oblasť správneho práva a ochrany osobných údajov (GDPR). Kolektív autorov pod jeho vedením pripravil publikácia GDPR pre prax.

 

JUDR. JAN HORECKÝ, PH.D.

 

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne (2009), kde taktiež absolvoval rigorózne konanie (JUDr.) a úspešne dovŕšil doktorandský študijný program (Ph.D., 2014). Po absolvovaní PF MU pôsobil ako interný doktorand na Katedre pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, kde je v súčastnosti na pozícií odborného asistenta ( tj. vedie semináre, prednášky, záverečné práce a pod.) Okram toho od roku 2010 pôsobí na právnom a ekonomickom oddelení Českomoravskej konfederácie odborových zväzov, ďalej sa venuje lektorskej činnosti v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, vrátane kolektívneho pracovného práva, a taktiež sa venuje publikačnej činnosti, kde je spoluautorom ako stredoškolských učebníc, tak učebníc vysokoškolských, taktiež vypracováva komentáre k zákonníku práce, publikuje články a odborné publikácie. Je členom poradných orgánov Európskej odborovej konfederácie ( výbor pre kolektívne vyjednávanie a výbor pre účasť zamestnancov na správe podniku a pracovných podmienok), resp. každoročným členom delegácie zástupcov zamestnancov a Českej republiky na Medzinárodnej konferencii práce pri Medzinárodnej organizácii práci v Ženeve.