LL.M. BRNO – PRIEBEH ŠTÚDIA

 

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiam prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.

 

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Po každom z ôsmich modulov zvyčajne odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Hodnotenie obsahuje percentuálne hodnotenie podľa britskej stupnice (70% = A) a písomný komentár.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Aby bola úspešnosť záverečnej práce maximalizovaná, sú pred jej odovzdaním na záverečnom workshope prezentované tézy a až po zapracovaní pripomienok je odovzdávaný finálny text. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaníprofesijného vzdelávacieho programu.

V prípade vynikajúcich študijných výsledkov a splnenia vopred definovaných kritérií je hodnotenie výsledku celého štúdia „s vyznamenaním„. Toto je zapísané na diplome.