LL.M. BRNO– MODULY

 

ÚVODNÝ WORKSHOP

Anotace: Seznámení se studiem a jeho koncepcí. Prvotní informace a doporučení pro efektivní studium, kontinuální práci na písemných projektech a postupné zpracování závěrečné práce během studia. Seznámení studentů mezi sebou. Společenská neformální část.

 

ÚVOD DO PRÁVA

Garant: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

Rozsah: 8 hodin

Anotace: Seznámení se systémem práva (kontinentální x anglosaské, soukromé x veřejné), s veškerými podstatnými právně relevantními skutečnostmi jako východiskem pro další studium. Postavení národního práva v kontextu práva EU. Charakteristika nejdůležitějších právních odvětví.

 

ÚVOD DO PRÁVA EU

Garant: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA

Rozsah: 8 hodin

Anotace: Seznámení se se všemi podstatnými právně relevantními skutečnostmi jako východisky pro další studium. Právnické profese, historický vývoj a předpoklady výkonu. Světové právní kultury a právní komparace. Právo EU a postavení národního práva v jeho kontextu.

 

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO A PREVENCE VZNIKU POHLEDÁVEK

Garant: JUDr. Eva Dobrovolná, PhD., LL.M

Rozsah: 8 hodin

Anotace: Závazkové právo v kontextu soukromoprávní úpravy (fyzické osoby, právnické osoby) zastoupení, dobré mravy, právní úkony/jednání, důvody neplatnosti, právní události/skutečnosti (počítání času), smlouva jako nejčastější důvod vzniku závazku, smluvní typy s dopadem do podnikání.

 

VYMAHATELNOST PRÁVA

Garant: JUDr. Jaroslav Králíček, PhD. 

Rozsah: 8 hodin

Anotace: Osvětlení možnosti, které nám poskytuje právní řád se zaměřením na prevenci (bezvadnost a úplnost smluvních podkladů). Systém soudů, státní zastupitelství (prokuratura), alternativní možnosti (mediace), zastoupení advokátem, právní služba ve firmě (možnosti její organizace).

 

DŮVĚRNÉ INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Garant: JUDr. Jiří Navrátil

Rozsah: 8 hodin

Anotace: 

Ochrana důvěrných informací (obchodní tajemství, know-how) ve smlouvách, při akvizicích (due diligence) a ve vtahu k zaměstnancům, ochrana osobních údajů (včetně GDPR), z pohledu vnitřní činnosti firem, prodeje zboží a poskytování služeb a v rámci obchodních vztahů.

 

OBCHODNÍCH KORPORACE, ŽIVNOSTENSKÉ A DALŠÍ PODNIKÁNÍ

Garant: Mgr. Ing. Vojtěch Szalay

Rozsah: 8 hodin

Anotace: Podnikání a podnikatelé (dělení, právnické osoby x fyzické osoby), jednotlivé typy obchodních korporací, bezúhonnost, střet zájmů, výkon funkce, řádný hospodář. Živnostenské podnikání. Živnostenský, obchodní rejstřík a další rejstříky úřadů, jako důležité zdroje informací.

 

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Garant:  JUDr. Jan Horecky, Ph.D.

Rozsah: 8 hodin

Anotace: 

Pracovní poměr, pracovní smlouva a dohody, pracovní kázeň, pracovní doba – dodržování přestávek v práci, dovolená, překážky na straně zaměstnance, přesčasy a další otázky každodenní praxe. Sociální dialog, jeho právní rámec a kolektivní vyjednávání jako jeho součást.

 

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST MANAŽERA A FIRMY

Garant: JUDr. Jaroslav Králíček, PhD.

Rozsah: 8 hodin

Anotace: Základy trestní odpovědnosti, trestné činy hospodářské, trestní odpovědnost právnických osob, správní delikty, péče řádného hospodáře, možné způsoby prevence – firemní směrnice (systém, struktura, třídění), etické kodexy/compliance policy.

 

STÁTNÍ REGULACE V PODNIKÁNÍ

Garant: JUDr. Jiří Navrátil

Rozsah: 8 hodin

Anotace: Státní regulace podnikatelské činnosti (pozitivní a negativní), ochrana spotřebitele, veřejné zakázky, regulace vztahů mezi podniky (hospodářská soutěž), dotační pobídky, omezení reklamy státem, jednorázové zásahy státu do podnikatelské činnosti, správní právo sankční.