LL.M. BRNO– MODULY

 

 

ÚVODNÝ WORKSHOP

Anotácia: Zoznámenie sa so štúdiom a jeho koncepciou. Prvotné informácie a odporúčania pre efektívne štúdium, kontinuálnu prácu na písomných projektoch a postupné spracovanie záverečnej práce počas štúdia. Zoznámenie sa študentov medzi sebou. Spoločenská neformálna časť.

 

STRATEGICKÉ RIADENIE

Garant: Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Základný koncept strategického riadenia, ktorý sa prelína celým štúdiom. Zoznámenie sa s procesom stratégie v poňatí strategického plánovania i strategického myslenia. Koncepcia a metodika formulovania východísk stratégie, strategickej analýzy, návrhov a realizácie stratégie.

 

MARKETING

Garant: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Porozumenie zákazníkom a ich očakávaniam a potrebám, prieskum trhu, analýzy strategického marketingu, obsahy a formulovanie marketingových stratégií tak, aby zodpovedali lokálnym i globálnym potrebám organizácie.

 

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Garant: PhDr. František Hroník, doc. PhDr. Lubomír Kostroň CSc., MA

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Problematika riadenia ľudských zdrojov so zameraním na vedenie ľudí. Reflexia aktuálnych trendov, vrátane globalizácie, nových technológií, sociálneho kontextu, problematika organizačnej kultúry, interkulturálneho manažmentu, atď.

 

RIADENIE FINANCIÍ

Garant: Ing. Josef Polák, Ph.D.

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Problematika finančného riadenia, finančné analýzy a metód ich zavádzania a hodnotenia v rámci finančnej stratégie. Základné znalosti v oblasti investovania na finančných trhoch. Problematika controllingu.

 

RIADENIE PROCESOV A VÝROBY

Garant: Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Riadenie procesov tvorby pridanej hodnoty a organizačné procesov všeobecne koncipovaných ako univerzálne know-how platné pre každú organizáciu, nielen výrobnú. Vybrané nástroje a techniky riadenia kvality, zvyšovanie produktivity, zefektívňovanie procesov, riadenie dodávateľských vzťahov, logistiky, atď.

 

RIADENIE INFORMÁCIÍ

Garant: Ing. Jitka Kominácká, Ph.D.

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Riadenie procesov, získavanie, odovzdávanie a spracovávanie informácií potrebných pre kvalifikované rozhodovanie manažéra. Analýza potrieb a návrh informačnej a komunikačnej stratégie organizácie. Využitie informačných systémov.

 

RIADENIE ZMIEN A KRÍZOVÉ RIADENIE

Garant: Mgr. Ladislav Koubek, MBA

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Zoznámenie sa so základnými konceptmi a modelmi riadenia zmien pre úspešné zvládanie rastu, rozvoja či adaptácie organizácie a jej procesov. Krízové riadenie ako manažérska zručnosť účinného riešenia kritických situácií, ktoré môžu nastať v životnom cykle organizácie.

 

PROJEKTOVÉ RIADENIE

Garant: Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

Rozsah: 8 hodín

Anotácia: Osvojenie si základov metodiky riadenia projektov v rámci celého jeho životného cyklu s využitím vybraných nástrojov hlavných svetových metodík. Osvojenie si predprojektovej, plánovacej a realizačnej i záverečnej fáze riadenia projektu.