JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2010 absolvovala magisterský studijní program, v roce 2013 rigorózní řízení a v roce 2016 doktorský studijní program. V roce 2015 absolvovala postgraduální studijní program na Právnické fakultě Univerzity v Řezně. Vzdělání si doplnila též stážemi na Univerzitách ve Vídni, Salzburgu, Innsbrucku a Max Planck Institute for Comparative and International Private Law v Hamburku. Už v době studií na fakultě působila jako asistentka advokátky a poté se stala koncipientkou. Následně začala vyučovat občanské právo a civilní proces na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pravidelně přednáší také na rakouských univerzitách, publikuje a účastní se tuzemských a zahraničních konferencí v oboru občanského práva a civilního procesu. Odborně se zaměřuje zejména na oblast civilního procesu a věcných práv. Dlouhodobě působí na částečný úvazek také jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Pravidelně publikuje – je spoluautorkou Velkého komentáře k novému občanskému zákoníku, publikace Moderní civilní proces, Úvod do soukromého práva a dalších.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M