doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., MA

Magisterský diplom získal v USA na University of Colorado v odbore psychológia a sociológia nostrifikovaný Karlovou univerzitou v Prahe. Doktorát v odbore psychológia obhájil na Univerzite Komenského Bratislava. Tu získal v odbore ekonómia i vedeckú hodnosť CSc. (Po tom, čo na VŠE, Fakulte obchodu, absolvoval ekonomicky zameraný štvor semestrový postgraduálny kurz). Vďaka Fulbrightovej nadácii získal možnosť dlhodobého študijného pobytu v USA. Ďalej sa zúčastnil kratších študijných pobytov vo Švédsku, Taliansku a Holandsku. Jeho odborné zameranie je na kognitívne procesy, rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadení, psychológie v architektúre, komplexné a dynamické systémy, atď. V týchto oblastiach aj prekladal z angličtiny do slovenčiny. Pôsobil ako psychológ, ekonóm a odborník v niekoľkých organizáciách. Ako učiteľ pôsobil v psychologickom ústavu FF MU a na Katedre psychológie FSS MU, kde sa i habilitoval. Zúčastnil sa niekoľkých výskumných projektov, ich výsledky prezentoval na národných i medzinárodných konferenciách. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť (www.kostron.cz). Výučbe psychológie a riadenia ľudských zdrojov sa venoval na Masarykovej univerzite, Brno Business School, Brno International Business School, University of New York in Prague, MotivP Brno, atď. Vyučoval v MBA programoch britských univerzít Nottingham Trent University a Staffordshire University validovaných v Českej republike.

 

Lektorský tím MBA

Lektorský tím LL.M